Love og vedtægter

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Hørsholm 4. december 1979 samt ved ændringer vedtaget på generalforsamlingerne 29. april 1981, 13. marts 1984, 12. marts 1986, 9. marts 1989, 8. marts 1990, 5. september 1990, 21. september 1993, 28. september 1999, 18. september 2003, 19. august 2004, 7. september 2005, 14. juni 2006, 17. juni 2009, 20. juni 2012, 19. juni 2013, 19. juni 2014., 4. juli 2018 og 27. juni 2022.

§1

Klubbens navn er Hørsholm Basketball Klub. Dens hjemsted er Hørsholm Kommune, og klubben er medlem af Danmarks Basketball Forbund.

Klubben har endvidere binavnet: Hørsholm 79ers Basketball (Hørsholm Basketball Klub).

§2

Klubbens primære målsætning er gennem træning, turneringsdeltagelse og løbende uddannelse at tilbyde aktive medlemmer mulighed for at dyrke basketball med fokus på den enkelte spillers individuelle udvikling – socialt, akademisk og sportsligt; under hensyntagen til, at sportslig kompetence aldrig bliver succeskriteriet for et medlemskab af Hørsholm Basketball Klub.

Klubben og dens ledelse er i den henseende ansvarlig for, at aktive som passive medlemmer tilbydes et bredt og varieret udbud af ikke-sportslige aktiviteter på tværs af alder, køn og hold til styrkelse af fællesskabet i klubben.

Klubben sekundære målsætning er at udbrede kendskabet til basketspillet lokalt og regionalt.

§3

Ved indmeldelse som aktivt medlem betales et indmeldelsesgebyr, og der betales for den opkrævningsperiode, hvor indmeldelsen sker. Kontingentet opkræves i to rater. 1. rate før sæsonstart og 2. rate medio sæsonen. Hele kontingentet for fordelsmedlemmer betales ved tilmelding. Fritagelse for eller nedsættelse af kontingent kan undtagelsesvis og under særlige omstændigheder gives af klubbens bestyrelse, når denne enstemmigt vedtager det. Kun medlemmer, der har betalt kontingent, har adgang til træningen og kan dermed deltage på klubbens hold.

§4

For at lette arbejdet i klubben er det ethvert medlems pligt at holde sig underrettet om arrangementer, aflysninger, møder m.v., som opslås på klubbens hjemmeside 79ers.dk Endvidere er det ethvert medlems pligt at hjælpe klubben i forbindelse med afvikling af arrangementer.

§5

Udmeldelse samt overgang fra aktivt til passivt medlem eller omvendt meddeles klubbens formand eller kasserer skriftligt. Udmeldelse af aktive medlemmer og overgang fra aktivt til passivt medlem eller omvendt kan kun ske primo september og primo januar.

§6

Kun medlemmer der har betalt kontingent eller er kontingentfritaget af bestyrelsen har adgang til at træne og spille på klubbens baner, med mindre bestyrelsen giver særlig tilladelse

§7

Klubbens medlemmer skal til enhver tid rette sig efter de bestemmelser og regler, som bestyrelsen vedtager. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra klubben. Bortvisning kan også finde sted, når et medlem gør sig skyldig i en opførsel, der efter bestyrelsens mening, skader klubbens anseelse eller dens interesser. Bortvisning afgøres af bestyrelsen senest 30 dage efter, at den har fået besked om, at forseelsen er begået. Et bortvist medlem har ret til at få sagen behandlet på førstkommende generalforsamling. Bestyrelsens afgørelse kan også behandles på en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 15 medlemmer skriftligt kræver det. Har et medlem ikke betalt kontingent i en kontingentperiode, sendes en rykkerskrivelse fra kassereren, og et restancegebyr opkræves. Dersom vedkommende ikke betaler indenfor det tidsrum, som bestyrelsen har fastsat, bortvises han/hun. Meddelelse om bortvisning skal tilstilles Dansk Idræts Forbunds amatør- og ordensudvalg.

§8

Bestyrelsen består som minimum af følgende: Formand, kasserer, sekretær og to øvrige bestyrelsesmedlemmer, alle valgt på generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig og vælger blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer en næstformand. Bestyrelsesmøde skal finde sted, hvis ét bestyrelsesmedlem kræver det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Beslutninger på bestyrelsesmøder tages ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bliver der på en ordinær generalforsamling ikke valgt en bestyrelse, skal den afgående bestyrelse fungere indtil en ekstraordinær generalforsamling kan blive indkaldt 4 uger senere. Bestyrelsen skal føre følgende bøger: Regnskabsbog, forhandlingsprotokol og medlemskartotek. Hvis bestyrelsen finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt til løsning af bestemte opgaver, kan den vedtage nedsættelse af et udvalg og vælge dets medlemmer. Klubben tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Eventuelle suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne som observatører men uden stemmeret.

§9

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling, der afholdes mellem 1. juni og 15. juli, indkaldes skriftligt senest 14 dage før den afholdes. Mødeberettiget på generalforsamlingen er klubbens medlemmer. De fremmødte medlemmer er stemmeberettigede efter mindst 30 dages medlemskab, hvis de ikke skylder klubben kontingent. Medlemmer kan desuden på vegne af andre medlemmer afgive indtil 2 fuldmagtsstemmer. For medlemmer under 18 år kan en forælder/værge møde op og afgive en stemme, således at ét barn giver én stemme. Klubben vælger på den ordinære generalforsamling sin bestyrelse for to år. I lige år vælges formand, sekretær og et bestyrelsesmedlem. I ulige år vælges kasserer og et bestyrelsesmedlem. Derudover vælges der hvert år en suppleant. Desuden vælges hvert år en ekstern revisor. Valgbare til bestyrelsen er kun medlemmer, som er fyldt 18 år.

Dagsorden ved den ordinære generalforsamling fastsættes af bestyrelsen, men skal altid indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af årsberetning.
 3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
 4. Valg iflg. § 8 af:
 5. Formand
 6. Kasserer
 7. Sekretær
 8. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
 9. 1 suppleant
 1. Budget for HBBK, herunder aftale for det kommende år med 79ers, fremlægges
 2. Valg af revisor.
 3. Fastsættelse af kontingent.
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet og eventuelt vedtaget af generalforsamlingen, skal være klubbens sekretær i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ved generalforsamlingen afgøres enhver sag ved simpelt flertal, dog kræves for vedtægtsændring 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. De bøger, som bestyrelsen fører, jf. § 8 skal altid være til stede ved generalforsamlingen.

§10

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes skriftligt med 8 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer kræver det. Henvendelsen til bestyrelsen skal ske skriftligt med opgivelse af dagsorden, og den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes seneste 3 uger efter henvendelsens modtagelse.

§11

Regnskabsåret løber fra 1.6 til 31.5.

§12

Klubben kan kun opløses såfremt det ved to på hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 30 dages mellemrum vedtages med 5/6 flertal af fremmødte. Ved opløsning af klubben skal klubbens formue anvendes til idrætslige formål.

Således vedtaget på ordinære generalforsamling, den 26. juni 2023.

I bestyrelsen:

Patrick Mortensen (formand)
Glen Madsen (sekretær)
Jacob Holm Madsen (kasserer)
Nicolai Frederik Schmidt Carøe (bestyrelsesmedlem)
Kristian Lindhardt (bestyrelsesmedlem)


Suppleanter:

vakant

Generalforsamlinger / referater

Her kan du finde referater fra klubbens årlige generalforsamlinger.

Generalforsamling 2023

Referat

Generalforsamling 2021

Referat

Generalforsamling 2020

Referat

Generalforsamling 2019

Referat